صفحه اصلی

PRICE LIST

PHOTO GALLERY

PHOTO GALLERY

CONTACT US

 

9% مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه میگردد.

 

قیمت ریال قیمت دلار قیمت یورو 8٪ مالیات 15٪ خدمات نوع اتاق
- 103 USD 93 EUR -------- -------- تخت تک نفره همراه صبحانه
- 143 USD 126 EUR -------- -------- تخت دو نفره همراه صبحانه
- - USD - EUR -------- -------- تخت سه نفره همراه صبحانه
- - USD - EUR -------- -------- تخت چهار نفره همراه صبحانه
- - USD - EUR -------- -------- تخت اضافه همراه صبحانه